locatie Augustinus interieur

Pater Noster, qui es in caelis

Onze Vader, die in de hemel zijt

Belastingvrij schenken aan de Augustinus

Zoals u in het Augustinus Nieuws heeft kunnen lezen, staan de inkomsten en uitgaven van onze parochie de komende jaren behoorlijk onder druk. Naast beheersing van de kosten kan met uw bereidheid tot een verhoging van uw parochiebijdrage worden geprobeerd de financiën meer in evenwicht te brengen.

Wij realiseren ons dat we in deze tijd daardoor veel van uw offerbereidheid vragen. Wij hebben daarom gezocht naar een manier om u hierbij zoveel mogelijk tegemoet te komen.

Wij willen u dan ook de mogelijkheid geven om uw bijdrage voor de Actie Kerkbalans Nieuwe stijl voor een periode van 5 jaar vast te leggen in een notariële akte.
Het voordeel van deze manier van schenken is dat uw gift geheel aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. U kunt het belastingvoordeel dat hierdoor extra vrij komt dus ook schenken. U betaalt dan nog steeds hetzelfde bedrag als in eerdere jaren.

Het principe van periodieke schenking

Zoals u wellicht weet mogen giften aan onze parochie bij de belastingaangifte van uw inkomen worden afgetrokken. Afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van het inkomen betaalt de Belastingdienst u 18,35% tot 52% terug (tarieven 2014). Een nadeel is helaas dat hiervoor een drempel van 1% van uw bruto gezinsinkomen geldt. Hierdoor kunt u dit belastingvoordeel misschien niet volledig benutten. Bovendien mag u maximaal 10% van uw inkomen aan giften aftrekken.

Als u uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans Nieuwe stijl voor minimaal 5 jaar vastlegt in een notariële akte of onderhandse akte, kunt u het bedrag echter wél volledig aftrekken. Uw jaarlijkse bijdrage wordt dan een periodieke gift en in dat geval vervallen de aftrekbeperkingen.

Wanneer interessant?

Als u jaarlijks minder dan 1% van uw bruto gezinsinkomen schenkt aan goede doelen zoals onze parochie, dan is een notariële akte zeker interessant voor u.

Een rekenvoorbeeld

Stel uw tarief inkomstenbelasting is 42 procent en u verdient € 32.500,-.
U wilt netto € 200,- schenken. Dat is minder dan 1 procent van uw bruto inkomen en daarom normaal niet aftrekbaar. Tenzij u een notariële akte laat opstellen.
zonder akte met akte
Uw jaarlijkse schenking aan Kerk Balans € 200,- € 345,-
Teruggave belasting: € 0,- € 145,-
Uw netto schenking: € 200,- € 200,-
Anders gezegd: De schenking kost u in beide gevallen netto € 200,-, maar in het geval van een schenking met akte kan er maar liefst € 345,- naar Kerk Balans Nieuwe stijl, omdat wij hopen dat u in dit geval het belastingvoordeel van € 145,- ook aan de parochie zult schenken.

Wat moet u doen?

Als u gebruik wilt maken van de periodieke schenkingsmogelijkheid kunt u bij ons secretariaat een volmachtformulier aanvragen dat u volledig invult. Stuurt u deze tezamen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar het secretariaat van de parochie. Wij nemen de kosten van de notariële akte voor onze rekening bij een minimale periodieke schenking van € 150,- per jaar. U ontvangt binnen zes weken een afschrift van de akte per e-mail of per post. U geeft vervolgens uw bijdrage aan onze parochie op als periodieke gift bij uw jaarlijkse belastingaangifte. Van de Belastingdienst ontvangt u dan hiervan een deel weer terug.

Sinds 1 januari 2014 kan door gebruikmaking van het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan onze parochie, ook gebruik worden gemaakt van de belastingaftrek. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de Augustinusparochie als ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren. Zoals u heeft kunnen lezen in het Augustinusnieuws van december en in de brief bij de Actie Kerkbalans deze methode wel een risico en als nadeel heeft, dat de parochie later een discussie kan krijgen met familieleden en of erfgenamen als deze de geldigheid van van uw schenking betwisten. Een schenking door middel van een notariële akte maakt dit niet mogelijk.

Besluit

We hopen natuurlijk dat we u langs deze weg in de gelegenheid stellen een verantwoorde bijdrage aan onze parochie te kunnen doen. Wanneer u hier op dit moment (nog) geen gebruik van wilt maken, blijft de mogelijkheid bestaan om dit op een later tijdstip alsnog te doen. Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met ons secretariaat per post, of per email .