Adveniat regnum tuum;

Uw rijk kome;

Reactie op vragen vanuit de Augustinusgemeenschap Heilige Mariaparochie tijdens de presentatie op 9 oktober 2022

Amstelveen, juni 2023

Geachte parochianen van de Augustinuslocatie,

Vorig jaar, op 9 oktober, heeft het parochiebestuur een update gegeven over de Stip op de Horizon. Voor velen van u was het een zeer lastige boodschap die veel vragen opriep. Uw vragen zijn toen verzameld, met als doel om daar in een vervolgbijeenkomst nader op in te gaan. In dit memo doen wij een poging om deze vragen te beantwoorden.

De intentie was om dit al veel eerder te doen en vaker met u in gesprek te gaan. Het spijt ons dat dit niet eerder is gelukt. Daarom kiezen wij er nu voor om de antwoorden op uw vragen eerst schriftelijk te beantwoorden. Niet ideaal, want wij gaan liever met u in gesprek. Maar dit memo heeft als voordeel dat u in alle rust en op een voor u gunstig moment deze antwoorden kunt lezen.

De verontruste reacties uit uw gemeenschap leidden tot de oprichting van de Actiegroep Augustinus Open. Sindsdien is een aantal keren -schriftelijke en mondeling- met leden van deze actiegroep gecommuniceerd over de procesgang en de argumenten die uiteindelijk geleid hebben tot de besluiten over de toekomst van de kerkgebouwen in onze parochie. Bij het gesprek in juni 2023 hebben wij de informatie die in de laatste jaren met de locatieraden is gedeeld alsmede een geactualiseerde “Vitaliteitsscan” aan de Actiegroep overhandigd en aangeboden deze in een vervolggesprek toe te lichten. De actiegroep bestudeert nu de informatie en beraadt zich over hoe zij verder wil gaan.

De lastige boodschap, zoals verwoord op 9 oktober zal voor u wellicht niet gemakkelijker worden. Het is verdrietig te ervaren dat de Augustinuskerk, dat voor u een thuis is, waar u al vele jaren samenkomt, niet in deze vorm kan voortbestaan. De plek waar u geloof, hoop en liefde vindt, onderdeel van een geloofsgemeenschap bent, troost hulp en solidariteit ervaart. In de antwoorden zult u lezen dat schaarste helaas op vele vlakken voorkomt: beschikbare pastores, actieve kerkgangers en vrijwilligers, dalende kerkbijdragen. En natuurlijk helpen de almaar toenemende kosten zeker niet mee! Dit schetst een somber beeld. Het bestuur doet er alles aan om de katholieke kerk binnen onze parochie toekomstbestendig te maken en vitaal achter te laten voor de volgende generaties. Hiervoor moeten helaas ingrijpende beslissingen worden genomen, met als onderliggend fundament dat vanuit het bisdom is gekozen voor één centraal kerkgebouw dat ook op de langere termijn gezond kan voortbestaan en waar alle parochianen met elkaar hun geloof kunnen vieren. Ook het bestuur ziet het liefste op alle zondagen volle kerken met veel kerkbezoekers en mooie vieringen. Maar de afname van het aantal kerkbezoekers (in heel ons bisdom) laat geen andere weg open dan de huidige geloofsgemeenschappen samen te brengen.

Daarbij zijn wij niet over één nacht ijs gegaan. Sinds de vorming van de parochie Amstelland was duidelijk dat het aantal kerkgebouwen zou moeten worden teruggebracht. Aanvankelijk werd nog gedacht dat we twee grote kerken open zouden kunnen houden: één in Amstelland Noord en één in Amstelland Zuid. De ontwikkelingen in de kerk m.b.t. de beschikbaarheid van pastores, de terugloop van het aantal parochianen en de oplopende kosten leidde tot de conclusie dat één groot kerkgebouw volstaat. Daarna is de afweging gemaakt tussen de Augustinuskerk en de te herstellen Urbanuskerk in Amstelveen Bovenkerk en is uiteindelijk de keuze gemaakt voor de Urbanuskerk in Bovenkerk.

Natuurlijk is het teleurstellend te moeten constateren dat de keuze niet op uw kerkgebouw, de Augustinuskerk, is gevallen. De keuze voor één kerkgebouw, is onvermijdelijk het verlies voor de ander. De keuze van nu is er één voor de duurzaamheid op de lange termijn. Nu géén keuze maken en afwachten op betere tijden voor de Augustinuskerk is helaas geen optie.

Antwoord op de op 9 oktober door parochianen gestelde vragen:

Het komt over alsof er door het PB allang beslist is,ver voordat wij als parochianen hierover mee konden praten. U informeert in plaats van dat u communiceert!

Het PB is zich zeer bewust van het belang van goede communicatie over zulke ingrijpende maatregelen, zoals het herbestemmen van kerkgebouwen. Daarom is vanaf de start van de Parochie Amstelland in 2014 regelmatig overlegd met de locatieraden. De locatieraden staan immers midden in de lokale gemeenschappen en zijn “de ogen en de oren” van de lokale gemeenschappen. De problematiek en mogelijke maatregelen zijn in de afgelopen jaren in verschillende stappen besproken met de locatieraden. Uiteindelijk heeft het PB, na raadpleging van het bisdom en na raadpleging van het Pastoresteam, haar verantwoordelijkheid genomen en de knoop doorgehakt. In de plenaire bijeenkomst met locatieraden zijn de gemaakte keuzes op 3 november 2021 toegelicht en is gesproken over de consequenties van deze keuzes. De gemaakte keuzes zijn vastgelegd in het beleidsdocument “Stip op de horizon” vastgesteld, dat op 11 november is gepubliceerd. Daarna zijn er op alle locaties, vaak na een zondagse viering, bijeenkomsten met parochianen belegd, waarin de gemaakte keuzes zijn verantwoord en op de consequenties voor de pastorale zorg is ingegaan.

Wij betreuren het dat de communicatie met de kerkgangers van de Augustinus niet goed is verlopen, waardoor de indruk is ontstaan dat er vooraf en van bovenaf een beslissing is opgelegd. Vandaar dat wij aangeboden hebben opnieuw en uitgebreider met de gemeenschap van de Augustinus in gesprek te gaan.

Het lijkt alleen maar om een financiële keuze te gaan en niet om het met elkaar 'Belijden van het geloof' op en voor velen vertrouwde plek. Daarnaast is de Urbanus Bovenkerk decentraal, slecht bereikbaar met het OV en zijn er veel te weinig parkeerplekken.

Het PB heeft een aantal ontwikkelingen betrokken bij haar beslissing. Financiën is daarbij zeker een belangrijke factor. De inkomsten nemen af en met name de kosten van de gebouwen nemen toe. Het gaat echter primair om het “Pastoraat van nabijheid” ook in de toekomst vorm te kunnen blijven geven, wetende dat het aantal parochianen terugloopt en de beschikbaarheid van pastores en diakens beperkt is. We moeten er ook rekening mee houden dat er geen vervangingsmogelijkheden zullen zijn wanneer onze - steeds ouder wordende - emeriti zouden wegvallen.

Financieel zouden we kunnen gaan “potverteren”, maar dan schuiven we de financiële problemen door naar volgende generatie. Kerkgebouwen zijn voor velen een vertrouwde plek in het leven, maar nog belangrijker is dat parochianen elkaar kunnen blijven ontmoeten. Daarvoor zoeken we op elke locatie naar kleinere ruimtes waarin dat ontmoeten tenminste nog een aantal jaren kan plaatsvinden. We zullen echter de hoge kosten van de kerkgebouwen (aan onderhoud en verwarming) drastisch moeten terugbrengen.

Daarnaast schrijft het bisdom voor dat er in elke parochie één hoofdkerk moet worden aangewezen, waar elke zondag een eucharistieviering plaatsvindt. Daarmee kan de toegang tot de eucharistie voor alle parochianen beter worden gegarandeerd.

De Urbanuskerk in Bovenkerk staat in een gebied onder de A9 waar 60 % van onze parochianen woont. Twee buslijnen (171 en 199) hebben haltes binnen loopafstand van de kerk. Rondom de kerk is er vrij parkeren en op loopafstand zijn meerdere grote parkeerplaatsen. De eerste ervaringen met grote vieringen en concerten (Kerstmis, Pasen, Pauluskoor, de inwijding) waarin de kerk afgeladen vol was, hebben geen of nauwelijks problemen opgeleverd met parkeren.

Hoe kunt u een mooie voorbeeldkerk uit 1935 uit het beeld laten verdwijnen. we hebben juist regionaal als enige grote kerk tussen "de Obrecht" in Amsterdam-zuid en "de Urbanus" in amstelveen-zuid heel veel potentie. Het kerkbezoek is nog steeds goed en samenwerking met omliggende scholen en bedrijven kan veel goeds opleveren. Waarom kijken we niet daar i.p.v. het overwegen om deze kerk te sluiten op termijn?

Gelet op het dalende aantal kerkgangers op zondag is besloten om slechts 1 groot kerkgebouw in de parochie aan te wijzen en te streven naar lokaal kleinere en minder dure voorzieningen voor de lokale geloofsgemeenschappen. In haar huidige staat is de Augustinuskerk uit 1935 lastig in stand te houden, omdat de onderhouds- en exploitatiekosten enorm gestegen zijn. Bij een toekomstige bestemming zal rekening moeten worden gehouden met aanpassingen. Daar zijn vele partijen bij betrokken, waaronder de gemeente/stadsdeel Zuid als het gaat om evt. noodzakelijke omgevingsvergunningen. Daar worden monumentale en cultureel historische aspecten bij betrokken. Het Stadsdeel Zuid heeft de aantal jaren geleden gestarte procedure voor aanwijzing van gemeentelijk monument onlangs weer opgestart. Het Parochiebestuur is daarop samen met de locatieraad met het Stadsdeel in gesprek over hoe deze procedure kan worden afgestemd op de toekomstige herbestemmingsmogelijkheden van het complex. Het gerucht in de wandelgangen dat de kerk gesloopt zou worden, mist elke feitenbasis.

Samenwerking met scholen is belangrijk; vandaar dat het PB streeft naar behoudt van bepaalde lokale activiteiten vanuit een - kleinere en minder dure - lokale voorziening in Amstelveen- Noord/Buitenveldert. Daarover loopt overleg met het Bisdom.

Buitenveldert heeft net zoveel bewoners als heel Maasticht. Er zijn in deze buurt zeer veel potentiële parochianen. Laten we daar energie in stoppen.

We zijn het eens dat de kerk haar missionaire taken steviger zou kunnen invullen. Ook de Augustinusgemeenschap onttrekt zich echter niet aan de algemene trend van minder bezoekers en te lage kerkbijdrages om een grote monumentale kerk in stand te houden. Maastricht heeft een overwegend katholieke inwoners, terwijl Amsterdam-Buitenveldert ook niet katholieke inwoners heeft. In Buitenveldert zijn momenteel twee katholieke kerken aanwezig, maar rondom Buitenveldert zijn ook andere katholieke kerken te vinden. Vandaar dat we binnen de parochie werken aan het bundelen van krachten over de grenzen van onze locaties heen. Dat zien wij als een begaanbaardere weg dan dat elke locatie voor zichzelf aan de slag blijft gaan.

Hoeveel is er (financieel) nodig om onze kerk open te houden?

De totale jaarlijkse kosten aan onroerend goed bedragen ruim € 100.000/jaar (regulier onderhoud en exploitatiekosten (energie). Het gebouwencomplex is zo’n 80 jaar oud. Het Meerjarig Onderhoudsplan wordt voorziet in de komende 10 jaar in noodzakelijk groot onderhoud in het casco van in de grote orde van 1 miljoen euro. Dit bedrag staat nog los van noodzakelijke aanpassingen in het interieur van de kerk om dit aan 21ste -eeuwse standaarden te laten voldoen, zoals het vervangen van de bestaande cv-installatie en aanbrengen van isolatie. De jaarlijkse kerkbijdrage van de parochianen van de Augustinus is lager dan de jaarlijkse onderhouds- en exploitatielasten, terwijl uit die bijdragen ook het personeel en activiteiten nog moeten worden betaald.

De RK Mariaparochie als geheel, dus inclusief de Augustinuskerk, komt jaarlijks ruim € 300.000 te kort op een omzet van € 850.000. Daarmee teren we dus in een hoog tempo in op het eigen vermogen.

Wij willen hier niet weg. De R.K. kerk is rijk genoeg om met andere oplossingen te komen waarbij wij wel op onze locatie kunnen blijven. We zijn hier met mensen die bijvoorbeeld al meer dan 30 jaar zingen of vrijwilliger zijn en mer dan 35 jaar dirigeren. Er is hier een hele hechte groep parochianen en er zijn mooie koren.

Het PB is zich bewust van wat de sluiting van een kerkgebouw doet met de parochianen, maar dat geldt voor alle locaties. Er is vaak sprake van grote emotionele binding met het gebouw, maar vaak nog meer met de mede-parochianen die elkaar daar ontmoeten. Vandaar dat het belangrijk is om perspectief te bieden waarin vooral het elkaar kunnen blijven ontmoeten centraal komt te staan. Een “volle” kerk, met daarbinnen ook vertrouwde gezichten, houdt de bestaande banden in stand en geven mogelijkheden voor nieuwe banden. De zondagse eucharistievieringen in de centrale kerk worden goed bezocht en we zien daar regelmatige nieuwe gezichten; ook vanuit de andere locaties van de parochie. Er wordt inmiddels hard gewerkt om vrijwilligers uit andere locaties, die dat willen, te integreren in de werkgroepen. Ook dat draagt bij aan het je thuis voelen in een deels nieuwe gemeenschap. Op deze manier zijn we - stap voor stap - op weg naar de vorming van een vitale gemeenschap, waarin ook volgende generaties zich herkennen en zich welkom voelen.

Er vindt inmiddels intensief overleg plaats met de koren en de koorleden over hoe zij in de toekomst kunnen blijven zingen; ook op een andere locatie. Daarnaast zijn de eerste ervaringen met het samen zingen, waarin koorleden bij bepaalde activiteiten andere koren komen versterken, zonder meer positief. Op die manier betrekken we de kwaliteit en de ervaring van de bestaande koren in het gezamenlijke toekomstperspectief.

Als wij in de afgelopen jaren wisten dat onze kerk dicht gaat en wij wel financieel bijdroegen aan het behoud van de Urbanuskerk Bovenkerk, dan hadden wij vooraf andere keuzes kunnen maken. Dei informatie is niet, of niet op tijd gegeven.

De komende jaren zal onze parochie ook budgettair steeds meer als één eenheid gaan functioneren. De Urbanuskerk in Amstelveen-Bovenkerk is door Mgr. Hendriks op 16 april 2023 ingewijd als de centrale kerk van de hele parochie. De investeringen in de herbouw en in de aan de kerk toegevoegde ontmoetingsruime worden betaald uit de uitkering van de verzekering, de fundraising via de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus en uit aan de locatie gebonden kapitaal, waaronder een deel gerelateerd aan de verkoop van de Heilige Geestkerk en het afstoten van ander onroerend goed.

Onze voorspelling is dat (als uw plannen doorgaan) er straks veel meer parochianen gaan verdwijnen en niet meegaan naar Bovenkerk. Dan gaat het totaal aan inkomsten nog sneller naar beneden.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen het kerkgebouw en de kerkgemeenschap. Het sluiten van een kerkgebouw is een fundamentele ingreep. Het gebouw gaat dicht en bestaande patronen in het leven van parochianen worden daardoor doorbroken. De ervaring leert dat parochianen zelf beslissen hoe zij na een kerksluiting verder gaan. Dat kan binnen de parochie zijn, of, als die mogelijkheden er zijn, buiten de parochie. Het risico dat daardoor parochianen versneld afhaken is reëel. Vandaar dat in de Stip op de Horizon veel aandacht wordt besteed aan het gezamenlijk werken aan een toekomstperspectief dat verder gaat dan zo lang mogelijk bestaande kerkgebouwen en steeds kleiner worden gemeenschappen in stand te houden. Op die manier proberen we zoveel mogelijk parochianen een inspirerend alternatief binnen onze parochie aan te bieden. Actieve parochianen uit bestaande gemeenschappen kunnen daarbij een voortrekkersfunctie vervullen.

Kunnen onze kinderen nog hier gedoopt worden en hoe gaat het met de 1e Heilige Communie?

Zolang de kerk open is, kan er gedoopt worden; vaak is dat immers een individuele aangelegenheid, waarbij met name de naaste omgeving van de dopeling betrokken is. Voor de 1e Heilige Communie en het vormsel ligt dat veelal anders. De voorbereiding daarvan vindt nu al parochie-breed plaats. Dat zal zo blijven, waarbij per keer besloten wordt in welke kerkgebouw de viering plaatsvindt. Gezien de functie van de Urbanus Amstelveen-Bovenkerk als centrale kerk, is het denkbaar dat dit kerkgebouw in de toekomst vaker gebruikt gaat worden. In het voorjaar leidde de parochie-brede 1e communieviering tot een inspirerende plechtigheid in een volle Sint Urbanus kerk in Amstelveen- Bovenkerk. Ook de recent gehouden Vormselviering met ondersteuning vanuit koren uit Ouderkerk en Bovenkerk dragen bij aan dat parochie-brede gemeenschapsgevoel.

Hoe kunt u voorkomen dat de Augustinuskerk gaat verpauperen net zoals met de Annakerk is gebeurd? Mag ik u adviseren een met het "oude" bestuur van de Annakerk te praten over het maken van de juiste keuze tot het al dan niet sluiten van een kerk en de vervolgstappen die beter hadden gekund?! Is de Augustinus eigenlijk een monument, waardoor het bijna wel in functie moet blijven? Heeft u in de afgelopen jaren niet gezorgd dat er desinvesteringen zijn gedaan? Is er een duidelijk plan hoe u (met name) de lammetjes van onze kerk naar Bovenkerk laat bewegen? Zij zijn de toekomst.

De ervaring met de verkoop van de Annakerk leert dat er zo weinig mogelijk tijd moet zitten tussen het sluiten van de kerk, de daadwerkelijke overdracht van het gebouw aan de nieuwe eigenaar, en het invullen van de nieuwe bestemming. Dat is ook de ervaring bij het sluiten van andere kerkgebouwen; inderdaad om leegstaand te voorkomen. Vandaar dat het PB eraan hechtte om tijdig het proces van visievorming over de herbestemming op te starten en in overleg met de locatieraad direct na de besluitvorming in november 2021 een verkenning voor die herbestemming is gestart. Toen tijdens de bijeenkomst met de parochianen bleek dat er bij de parochianen van de Augustinus een grote informatieachterstand was, is na de verkennende fase, waarin diverse potentiële marktpartijen zijn geraadpleegd, het herbestemmingsproces opgeschort.

De ervaring met de verkoop van de Annakerk leert ook dat het wenselijk is om geruime tijd te hebben tussen het besluit om de kerk te verkopen en de daadwerkelijke effectuering daarvan in plaats van het zo lang mogelijk opschorten van de besluitvorming. Die tijd kan dan worden gebruikt om samen met de parochianen in stappen toe te werken naar de nieuwe situatie. Bovendien wordt daarmee voorkomen dat de parochie nog lange tijd verantwoordelijk is voor onderhoud en veiligheid van een verder leegstaand gebouw.

Waarom toch een kerk sluiten als er emeriti beschikbaar zijn om op elke zaterdag en zondag vieringen te houden?

Het parochiebestuur waardeert de grote betrokkenheid van emeriti-pastores bij de gemeenschap, maar zou het betreuren als die inzet zich zou richten op het zo lang mogelijk in stand houden van de bestaande situatie. Dit is op korte termijn heel verleidelijk en het zal veel parochianen aanspreken, maar niet alle locaties hebben de mogelijkheid om met een emeritus-pastor door te gaan. Met de huidige bezetting van het pastoraal team, kan het wegvallen van een emeritus niet meer worden opgevangen. Dat maakt zo’n locatie kwetsbaar. Tegelijkertijd laten we dan de mogelijkheid liggen om geleidelijk met elkaar toe te groeien naar een toekomstgerichte situatie. Die tijd is er nu nog, maar dat kan plotseling veranderen.

Is het geen goed idee om de mooi gerestaureerde kerk in Bovenkerk te verkopen en het geld opnieuw in te zetten voor onze kerk c.q. eeb meer centrale kerk?

Dat is géén goed idee. Het nu alsnog verkopen van de gerestaureerde en gemoderniseerde Urbanuskerk levert weinig geld op en gaan investeren in de Augustinus leidt alleen tot verplaatsing van het probleem. Dan gaat er een ander kerkgebouw dicht en zijn daar de parochianen van die geloofsgemeenschap teleurgesteld en verdrietig. Het parochiebestuur heeft na consultatie van de locatieraden en het Bisdom een zorgvuldige afweging gemaakt over waar de centrale grote kerk zou moeten staan. De brand bood daar de mogelijkheid om een historisch monumentaal kerkgebouw uit te rusten met 21ste -eeuwse voorzieningen en dat heeft, naast vele andere factoren zeker bijgedragen aan de keuze om de Urbanuskerk in Amstelveen-Bovenkerk te gaan gebruiken als centrale parochiekerk.

Hoeveel van ons en/of andere locaties is er verdwenen naar Bovenkerk?

Bij de fusie van de parochies tot Amstelland zijn alle rechten en plichten van de voormalige parochies overgegaan naar de RK Parochie Amstelland, inmiddels Heilige Mariaparochie. Steeds meer activiteiten worden centraal gefinancierd en dat zal in de toekomst nog verder toenemen. Tegelijkertijd werken we nog met financiële overzichten per locatie, maar dat zal in de toekomst minder belangrijk worden. De renovatie en de nieuwbouw in Amstelveen-Bovenkerk wordt gefinancierd met voornamelijk locatie-gebonden middelen: verzekeringsgeld, fondswerving via de Stichting Vrienden en uit de aanwezige kapitaalreserves van de Urbanuskerk in Amstelveen- Bovenkerk.

Waarom is er na de brand in Bovenkerk niet besloten om die kerkgangers direct al onder te brengen in de andere kerken. Dat had toch direct een goede actie kunnen zijn in het kader van één parochie?

Direct na de brand werd duidelijk dat de Urbanuskerk een rijksmonument bleef, en er dus een herbouwverplichting aan zat te komen, én dat er voldoende verzekeringsgeld was om het kerkgebouw daadwerkelijk te kunnen herbouwen. Bovendien was de Urbanuskerk in Amstelveen- Bovenkerk, na sluiting van de Heilige Geestkerk het enige overgebleven kerkgebouw ten zuiden van de A-9 waar 60 % van onze parochianen woont. Vandaar dat vrij kort na de brand in overleg met het bisdom is besloten tot herbouw.

Hoe komen straks de ouderen naar Bovenkerk? Komt er centraal vervoer tegen die tijd?

Het is ontegenzeggelijk waar dat voor de 40% parochianen die niet tot de locatie Urbanus Amstelveen-Bovenkerk behoren de afstand tussen huis en kerk toeneemt. Dat vraagt creativiteit van alle betrokkenen. Een deel van de parochianen zal dit zelf kunnen oplossen; anderen zullen een beroep moeten doen op ondersteuning vanuit hun omgeving. Op diverse locaties worden daar al initiatieven voor genomen.

Volgens ons is het wekelijks bezoek aan de Augustinuskerk groter dan in Bovenkerk, waardoor een heroverweging van de plek van een centrale kerk op zijn plaats zou zijn.

Uit de vitaliteitsscan blijkt dat het aantal kerkbezoeken van de Augustinus en de Urbanus Amstelveen-Bovenkerk elkaar niet veel ontloopt. De eerste ervaringen wijzen erop dat na de her- ingebruikname van de Urbanuskerk (Kerst 2022) het kerkbezoek daar toeneemt. Overigens is het aantal kerkbezoekers slechts één van de vele factoren die meegewogen worden bij het al dan niet openhouden van een kerkgebouw.

Denk a.u.b. meer in kansen dat bedreigingen. Er is een duidelijke potentie. Mensen zoeken juist meer naar Het Geloof, maar daar moeten we wel iets voor doen met elkaar. En deze locatie is (zoals eerder gezegd) heel goed gesitueerd.

Paus Franciscus roept de gelovigen op tot een missionaire kerk en op zoek te gaan naar die potenties. De realiteit leert dat onze “infrastructuur” nog stamt uit een tijd toen het geloof nog voor veel mensen een integraal onderdeel was van hun leven. Daar moeten we dus wat aan doen, juist om - ook in de toekomst - voldoende financiële ruimte te houden voor het pastoraat.

De vertegenwoordiging van de Eritrese gemeenschap vraagt zich af of het PB wel genoeg heeft gedaan, waarbij de nadruk ligt bij Het Geloof. Visie komt bij Gelovigen vandaan. Wij kunnen met elkaar veel meer doen. Er zijn zeer veel slapende gelovigen, juist in deze buurt. De Mensen moeten meer betrokken worden in alle keuzes. ga het gesprek aan en een bredere discussie aan met de mensen en bedrijven uit de omgeving. De Eritrese gemeenschap is al meer dan 20 jaar actief in deze kerk op zaterdag en is groot groeiende. Ook wij willen hier niet weg en zij zien grote kansen voor onze gemeenschap en de van de parochianen van de R.K. parochie Amstelland op deze locatie.

Deze oproep vanuit de Eritrese gemeenschap sluit aan bij de oproep van paus Franciscus voor een meer missionaire kerk. Tegelijkertijd ontslaat deze oproep ons niet van de verplichting om ons eigen parochie op orde te hebben, in die zin dat we kritisch zijn op onze eigen organisatiestructuur en organisatiekosten. Dat kan alleen als we breed in gesprek blijven met elkaar en met de omgeving; niet alleen over het in standhouden van gebouwen, maar vooral over hoe we ons als gelovige mensen op willen stellen in deze wereld.

Tot slot:

Hopelijk hebben bovenstaande antwoorden enig zicht gegeven op de argumenten en overwegingen, die aan het ingrijpende besluit van het parochiebestuur ten grondslag liggen. Wij blijven ons realiseren dat de herbestemming van de Augustinuskerk ingrijpende gevolgen heeft voor de lokale geloofsgemeenschap. Wij gaan daarom gaarne met u deze zomer in overleg over hoe we de gevolgen van de kerksluiting zo goed mogelijk kunnen opvangen en deze kunnen richten op een vernieuwde vitale en toekomstbestendige geloofsgemeenschap.

Het Bestuur van de Heilige Maria Parochie

Download hier de toegestuurde pdf

Boekpresentatie over architect Augustinuskerk

logo Uitgeverij Verloren

Stichting BONAS en Uitgeverij Verloren nodigen u van harte uit voor de boekpresentatie van haar nieuwste publicatie op dinsdag 6 juni 2023.

Betonwoningen  Hendrick Croesinkstraat, Rotterdam

J.M. (Jan) van Hardeveld (1891-1953)

Over (zakelijk) expressionisme,
modernistische betonwoningen
en traditionalisme

Mart J.M. Franken

Dinsdag 6 juni, 14.30-17.00;
Lezingen door Mart Franken en Leon Thier;
Uitreiking eerste exemplaren aan de nazaten van Jan van Hardeveld;
Rondleiding door de kerk;
Drankje na afloop.
Locatie: St. Augustinuskerk Amstelveenseweg 965, 1081 JG Amsterdam
Gaarne reserveren vóór 23 mei s.v.p. bij: rodin003@planet.nl

Lezing Theoloog des Vaderlands in Vredescafe Amsterdam

Katja Tolstoj is de nieuwe Theoloog des Vaderlands.

Katja Tolstaja, Theoloog des Vaderlands

Zij vluchtte ongeveer 30 jaar geleden met haar ouders als kind vanuit de Sovjet Unie naar Nederland. Zij is een belangrijke ambassadeur van de theologie In Nederland. Theoloog des Vaderlands staat voor verbondenheid en medemenselijkheid en het doorbreken van vijandsdenken. (uit: Redactie Volzin, dd 12-11-22)

Vredescafe
Plaats Huis van de Wijk Lydia
Roelof Hartplein 2a,
Amsterdam
tijd 16 februari 20:00 uur
info 020-6620720/ 0623790057
livestream http://www.vredescafe.nl/

UITNODIGING feest Ambro Bakker
29 januari 2023

LXXX

Je geeft het hem niet maar pastoor Ambro Bakker, pastoor van onze Augustinuskerk is deze maand 80 jaar geworden. Met deze leeftijd heeft hij “het meer dan verdiend” om met emeritaat te gaan. Hij zal stoppen met het bestuurlijke werk, maar wenst nog gewoon betrokken te blijven. Zo blijft hij voorgaan in vieringen en in de pastorie wonen.
Pater Bakker is 14 jaar pastoor geweest in onze Augustinus parochie.
Echter, het is een dubbelfeest want ook zijn 50-jarig (!) priesterschap komt aan bod. Een mijlpaal die drie jaar geleden al bereikt werd maar door corona niet gevierd kon worden.
Dus voldoende reden voor een groots feest.

Wij nodigen een ieder uit op zondag 29 januari om het mee te vieren. Te beginnen met een feestelijke viering om 10.30 uur met medewerking van alle koren. Na afloop zullen er koffie, thee en broodjes zijn en in de middag festiviteiten als dank voor Ambro’s grote inzet. Voor een bijdrage aan een cadeau: wij weten dat Ambro het fijn vindt als hij een bijdrage krijgt om zijn toekomstige woning in te kunnen richten.
Als u daaraan bij wilt dragen, kunt u uw financiële cadeau overmaken naar bankrekening NL51 INGB 0000 0495 42 t.n.v. R.K. Parochie Amstelland / St. Augustinus o.v.v. Cadeau Ambro Bakker.
We maken er een mooi feest van!

De Locatieraad

Chazia Mourali in Adieu God?

Chazia Mourali in Adieu God?

Chazia Mourali noemde zich jarenlang esthetisch en psychologisch katholiek. Maar zich aansluiten bij de kerk: die stap voelde lange tijd te groot. Daar kwam verandering in toen haar moeder overleed.
Klik hier om deze uitzending Audieu God? op NPO Start terug te zien

Teksten van H. Titus Brandsma digitaal

Alle geschriften van de H. Titus Brandsma zijn zorgvuldig bewaard in de archieven van de Karmelorde. Langzaam maar zeker worden deze via https://titusbrandsmateksten.nl/translations/dutch/ toegankelijk gemaakt voor de hele wereld. De voertaal op de site is Engels, maar met bovenstaande link kom je bij de Nederlandstalige teksten. handtekening Titus Brandsma

Nederlandse katholieken willen grotere rol voor vrouwen in kerk

Bovenstaande kop stond in de Trouw van 25 augustus. Het refereert aan het nationaal verslag van de synode in onze Nederlandse kerkprovincie. Ook in onze parochie is er een bijeenkomst van het synodaal proces geweest, maar daar werd dit onderwerp betreffende de dialoog binnen de Kerk niet ter sprake gebracht. Lees hier het volledige verslag.

Download nationaal verslag van de synode in Nederland.